מדיניות הפרטיות

***הכתוב מטה מתייחס באופן שווה לכל מין ומגדר, ומנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד***

מתחת לגיל 18? הכתוב מטה עשוי להיות מעט מורכב. אנא היוועץ במבוגר אחראי לפני השימוש 

 • כללי
   1. גולש יקר! אמי טכנולוגיות רפואיות בע"מ (להלן "החברה"), מכבדת את פרטיותך, כמו גם את פרטיותם של כלל המשתמשים (להלן "המשתמש" ו/או "המשתמשים"), באתר האינטרנט של החברה בכתובת – clinell.co.il (להלן "האתר") המופעל על-ידי החברה.
   2. מטרת מדיניות פרטיות זו הנה לפרט אודות המידע הנאסף אודותיך עקב שימושך באתר, וכן לסקור את האופן שבו משתמשת החברה במידע שנמסר לה והנאסף על ידה אגב השימוש באתר. 
   3. תנאי מדיניות הפרטיות המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש של החברה (להלן "תנאי השימוש"). החברה רשאית לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות ואת תנאי השימוש, יחד או לחוד, כך שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטוריים. עדכונים ביחס למדיניות הפרטיות כאמור יפורסמו במסמך זה, אשר ימצא במתכונתו המעודכנת באתר. שימוש באתר כפוף למדיניות הפרטיות העדכנית בהם, ויעיד על הסכמתך למדיניות הפרטיות וכן לשינויים בה – על כן אנו ממליצים לעיין במדיניות הפרטיות מעת לעת. 
   4. כל ההגדרות והמונחים במדיניות הפרטיות יהיו כמשמעם בתנאי השימוש, אלא אם הקשרם של הדברים מחייב אחרת.
 • איסוף מידע 
   1. בחלק מהשימושים באתר תידרש כמשתמש למסור מידע אישי אודותיך. המידע אותו תידרש למסור הוא המידע אותו תזין במסגרת לשונית 'יצירת קשר' באתר החברה, אשר יכלול מידע כדוגמת שם מלא, דרכי התקשרות (טלפון, אימייל) וכן תפקיד ומקום עבודה.  
   2. בנוסף, יתכן כי בשימוש באתר ייאסף מידע נוסף, כגון: סוג דפדפן, כתובת IP, הרגלי השימוש באתר, קוקיז (כהגדרתן להלן) וכיוצא באלו. 
   3. מובהר כי אינך מחויב למסור פרטים אלו על פי דין, ומסירתם תלויה אך ברצונך ובהסכמתך החופשיים.
   4. יש למסור מידע ו/או לעדכן באתר מידע נכון, אמין ומדויק, רק בשמך ועבור עצמך, ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשית לעשות כן, במפורש ובכתב.
 • מטרות ואופן השימוש במידע
   1. המידע הנאסף נועד למטרותיה העסקיות של החברה, לשם יצירת קשר וייעול הקשר עם המשתמש, תחזוקת האתר וניהולו, לצרכים מחקריים, עיבוד, ניתוח ואפיון המידע, שיפור וייעול שירותים ומוצרים, וכן למטרות דיוור ישיר. החברה עשויה אף למסור לצדדים שלישיים מידע סטטיסטי שלא יזהה אותך באופן אישי. 
   2. במסגרת שימוש באתר החברה עשויים להופיע קישורים שונים לרשתות חברתיות שונות ( להלן: "לחצני הרשתות החברתיות"). לחיצה על לחצני הרשתות החברתיות תעשה על דעתך ועל אחריותך בלבד, שכן תצא מאתר החברה ותופנה ליישום חיצוני לאתר, ותהיה כפוף לתנאיו, לרבות מדיניות הפרטיות שלו. מאותו שלב, לחברה לא תהיה שליטה על הנעשה במידע שלך, ולפיכך לא תישא באחריות ביחס לכך.
   3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכפוף למסירת פרטי ההתקשרות, תהא החברה רשאית לשלוח, מעת לעת דיוור לאמצעי הקשר שהשארת באתר, למשל בדואר אלקטרוני  ובמסרונים. המשתמש יהיה רשאי לבטל בכל עת את הסכמתו ולחדול מקבלת המידע כאמור, באמצעות פניה למען בהתאם למפורט בסופה של מדיניות זו, או באמצעות הסרה, בהתאם להוראות ההודעה אשר תשלח אליו.
 • Cookies
   1. באתר נעשה שימוש במזהים דיגיטליים, בעוגיות ודומיהן – דוגמת cookies tags,  (להלן יחדיו "Cookies" ו/או "עוגיות"), לצורך תפעולו השוטף והתקין, לצרכי אבטחה, שיווק וכדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לשם קבלת החלטות בנוגע אליך ו/או פעילותך, לשם שיפור חווית הגלישה והשימוש באתר, ולמטרות המפורטות בסעיף 3. 
   2. עוגיות, באופן כללי ובתמצית, הן קבצי טקסט אשר הדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי החברה. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן או את היישום הרלבנטי, ואחרות נשמרות על גבי זיכרון המחשב שלך. העוגיות מכילות ואוספות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, כתובת ה-IP שלך, מאפייני המכשיר שלך, ועוד. יכול והעוגיות ישמרו אף מידע בדבר הרגלי הגלישה שלך באתרים אחרים, לרבות האתרים בהם גלשת, העמודים וכל פעולה אחרת בהם. המידע בעוגיות מוצפן, והחברה נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי החברה או מי מטעמה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.
   3. עוגיות עשויות להיות מטעם צד ג' – למשל עוגיות של חברת Google כגון אלו המוטמעות תוך שימוש ב- Google Analytics, העוזרות לנו להתאים עבורך את חווית הגלישה או השימוש, ולהסיק תובנות סטטיסטיות בנוגע לכלל השימושים באתר. – 
   4. למידע נוסף על השימוש ב- Cookies באמצעות צדדים שלישיים תוכל לפנות לכתובות: https://www.google.com/policies/privacy www.facebook.com/policies/cookies  [אם אין מזהים של פייסבוק אפשר להסיר]
   5. במידה ותרצה להסיר עצמך מהשימוש בכלים אלו או דומים, תוכל לפנות לאחת מהכתובות שלהלן: www.aboutads.info/choices | www.youronlinechoices.eu ולהסיר את עצמך מהשירותים הנבחרים, וכן לשנות את הגדרות הדפדפן בו אתה משתמש, שם תוכל לחסום שימוש בעוגיות. במקרה כזה, ייתכן כי שירותים מסוימים, כולם או חלקם, לא יפעלו כראוי (לדוגמה, ייתכן כי זיהוי אוטומטי, העדפות שימוש או שפה לדוגמה לא ישמרו). שינוי הגדרות הדפדפן כאמור הינו באחריותך בלבד.
 • מסירת מידע לצד שלישי
  1. החברה עשויה להעביר מידע מזהה אודותיך לצדדים שלישיים מעת לעת, כמפורט להלן או בכל מקרה אחר בו תידרש העברתו:
 1. על פי דרישת המשתמש ו/או בהסכמתו המפורשת;
 2. לצורך העברתם לספקי שירותים על מנת להשלים את הפעולות המבוקשות על ידך ו/או כאשר נדרש לשם תפעול השירותים; 
 3. בכל מקרה בו תפר את תנאי השימוש, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות ו/או במקרים בהם תבצע או תנסה לבצע, בעצמך ו/או באמצעות מי מטעמך, באמצעות השירותים ו/או בקשר עמם, פעולות המנוגדות להוראות תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות, ולרבות הפרת הוראות כל דין;
 4. לצרכים חוקיים, דוגמת מסירה לרשות בשל הוראה חוקית, בשל חובה שבדין בין בצו שיפוטי המורה לחברה למסור את המידע לצדדים שלישיים, לשם ניהול הליך או מחלוקת משפטית וכדומה;
 5. בכל מקרה בו תסבור החברה, כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לחברה, ו/או לרכושו ו/או שמו הטוב ו/או גופו של המשתמש ו/או של צדדים שלישיים, או על מנת למנוע נזק חמור אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי;
 6. במקרה בו תעביר ו/או תמחה החברה לצד שלישי את פעילותה ו/או את זכויותיה וחובותיה כלפי המשתמש, כולן או חלקן, גם במקרה של שינוי בשליטה בחברה, לרבות בדרך של מיזוג, רכישה, או רכישה של נכסיה, כולם או חלקם, ובלבד שצדדים שלישיים כאמור יקבלו על עצמם את ההוראות המפורטות במדיניות פרטיות זו.
 1.  אבטחת מידע 

החברה עושה ככל שביכולתה כדי להגן על סודיות הנתונים אשר נמסרו על ידי המשתמש, זאת תוך נקיטת אמצעי זהירות מקובלים ושימוש בטכנולוגיות אבטחה מתקדמות. ידוע לך, כי החברה מקדישה משאבים ונוקטת באמצעים מחמירים למניעת חדירה לאתר, ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמש, אולם אינה יכול למנוע שיבושים בשירותיה באופן מוחלט.

 • יצירת קשר בנושאי פרטיות 

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, אתה או מי מטעמך, רשאי לעיין במידע אודותיך אשר מצוי במאגרי החברה ואף לבקש מהחברה לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק. כדי לממש זכות זו, הנך מוזמן לפנות אלינו במייל: customersupport@ami.co.il החברה תשתדל להשיב בתוך פרק זמן סביר.

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם​